Boete en Verzoening

 

 

 

Het sacrament van de verzoening (de biecht) is er voor iedere gedoopte, die berouw heeft over zonden, begaan tegen God en tegen medemensen, tegen al wat leeft en aan onze zorg is toevertrouwd. Het sacrament van boete en verzoening verleent de vergeving van de zonden die na het doopsel bedreven worden.


Iedere priester, die door de kerk formeel is erkend, mag dit sacrament toedienen, gedachtig de woorden van Jezus aan de apostelen: "Aan wie ge de zonden vergeeft, zijn ze vergeven" (Joh. 20,23).


Het boetesacrament bestaat uit een geheel van drie akten die de boeteling verricht, en de absolutie van de priester. De akten van de boeteling zijn: het berouw, de belijdenis of bekentenis ten overstaan van de priester en het voornemen het aangedane kwaad ook daadwerkelijk te herstellen.


Indien u het sacrament van boete en verzoening wilt ontvangen (of wanneer u een pastoraal gesprek wilt), kunt u een afspraak maken met de priester. Neemt u daartoe contact op met mevrouw P. Walta of spreek de priester aan na afloop van de viering in de kerk.