Het Doopsel

 

 

 

Het heilig doopsel is het fundament van heel het christelijk leven, de toegangspoort tot het leven in de Geest en de deur die toegang verleent tot de andere sacramenten. Door het doopsel zijn wij van de zonde bevrijd en, herboren tot kinderen van God, worden wij ledematen van Christus, ingelijfd in de kerk en haar zending deelachtig gemaakt: Het doopsel is het sacrament van de wedergeboorte door het water in het woord.


Jezus Christus begint zijn openbaar leven nadat Hij zich door de heilige Johannes de Dooper heeft laten dopen in de Jordaan en, na zijn verrijzenis, geeft Hij de volgende zending aan zijn apostelen: Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb (Mt. 28,19-20).


De wezenlijke rite van het doopsel bestaat in het gieten van water over het hoofd van de dopeling, onder aanroeping van de allerheiligste Drieëenheid, dit wil zeggen de Vader, de Zoon en de heilige Geest.


Eenieder die nog niet gedoopt is kan het doopsel ontvangen. Indien u het doopsel wilt ontvangen of uw kind het doopsel wil laten ontvangen, neemt u dan contact op met mevrouw P. Walta.