Heilige Sebastianus

 

 

 

Beschermheilige van Ilpendam


Sebastiaan werd geboren in Narbonne, Gallië. Zijn ouders kwamen uit Milaan en hij werd in die stad opgevoed. Hij was een vurig dienaar van Christus. Hoewel het soldatenleven hem door zijn instelling van nature een afkeer inboezemde, ging hij om de belijders en martelaars beter bij te kunnen staan in hun lijden naar Rome en trad in dienst van het leger. Ten tijde van de christenvervolging door Diocletianus, Romeins keizer van 284 tot 305, was Sebastianus officier van de keizerlijke garde te Rome. Hij bezocht regelmatig zijn geloofsgenoten in de gevangenis totdat hij bij de keizer werd aangeklaagd christen te zijn. Op bevel van de keizer werd Sebastianus aan een boom gebonden, met pijlen doorschoten en voor dood achtergelaten. Irene, de weduwe van de martelaar Castus, wilde hem begraven. Ze vond hem nog levend en nam hem mee naar haar verblijf. Zij verzorgde zijn wonden en hij herstelde weer. Sebastianus waagde het naar de keizer te gaan en verweet hem de wreedheid en zinloosheid van de christenvervolging. Hierop werd hij met knuppels doodgeslagen en in een Romeins riool gegooid. Weldra verscheen hij in een droom aan de gelovige Lucena en deelde haar de vindplaats van zijn lichaam mee, met het verzoek om hem te begraven. Zijn lichaam werd bijgezet in de catacomben aan de Via Appia te Rome, waar het ook nu nog rust onder de kerk van San Sebastiano.


Sebastianus is afgeleid van het Griekse woord sebastos dat verheven of eerbiedwaardig betekent. Dus: Hij die onze eer waard is.


De feestdag van de heilige Sebastianus is 20 januari. In onze parochie vieren we het Sebastianusfeest op de zondag. Tijdens de viering wordt het Sebastianuslied gezongen.


Sebastianuslied


Aan u, Sebastianus,

betuigen wij nu eer.

Wij knielen voor uw beelt’nis.

Zie gunstig op ons neer.

U brengen wij hier hulde,

U eren w’als een held,

Die trouw zijn plicht vervulde,

die vreesde geen geweld.

Sebastianus, onz’ patroon,

Vraag ook voor ons het eeuwig loon.


Wij eren uwe deugden,

wij vragen uwe moed.

Want volgen wij uw voorbeeld,

Dan is ons leven goed.

Gij toondet steeds uw liefde

bij alles wat gij deed.

En troosttet in de kerker,

wie om ’t geloof daar leed.

Sebastianus onz’ patroon,

Vraag ook voor ons het eeuwig loon.


Ook toen God van u vergde,

het offer van uw bloed,

En pijlen u doorboorde,

hebt gij getoond uw moed.

Gij gingt, toen gij bleef leven

weer voor uw keizer staan,

En zijt als Christen mart’laar

de glorie in gegaan.

Sebastianus onz’ patroon,

Vraag ook voor ons het eeuwig loon.