Spiritualiteit

 

 

 

Kruisteken
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.

Het weesgegroet
Wees gegroet Maria,
vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus,
de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria,
Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Het eer aan de Vader
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

De Twaalf Artikelen van het Geloof
Ik geloof in God de almachtige Vader,
Schepper van Hemel en Aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
die nedergedaald is ter helle,
de derde dag verrezen uit de doden,
die opgestegen is ten hemel,
zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader,
vandaar zal Hij komen oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige katholieke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
en het eeuwig leven.
Amen.

Gebed om vrede
Heer, maak van mij een werktuig van Uw vrede
Laat me liefde brengen waar haat heerst
Laat me vergeving brengen waar beledigd werd
Laat me eendracht brengen waar tweedracht is
Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen
Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt
Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt
Laat me licht brengen waar het duister daalt.
Laat me vreugde brengen waar droefheid is.

Heer, maak dat ik er meer op uit ben
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.

Want het is door te geven dan men krijgt,
door zichzelf te verliezen dat men vindt,
door te vergeven dat men vergeven wordt
en door te sterven dat men verrijst tot eeuwig leven.